Tag

逍遙遊 - 共好管理顧問公司

丁志達專欄

向莊子學瀟灑人生(上)

昔者周夢為蝴蝶,栩栩然蝴蝶也。自喻適志與!不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶與?蝴蝶之夢為周與?周與蝴蝶則必有分矣。此之謂物化。《莊子‧齊物篇》 莊子與老子並稱「老莊」,代表道家思想,進...
購買 PDP®